ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Dieter Declerck. Gelegen te Kouterbaan 20B te 9280 Lebbeke met BE 0754.616.052 als BTW nummer.

 

Op deze website verwijzen de naamwoorden ‘we’ & ‘ons’ naar Kapsuul, de verkoper. Door deze website te bezoeken en/of artikelen via deze website aan te schaffen, verklaart u akkoord te zijn om zich te binden aan de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op elk gegeven moment via www.kapsuul.be. We voorzien ons in het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen wanneer deze niet meer strookt met de actualiteit en regelgeving.

 

We raden u aan om bij aankoop van 1 of meerdere van onze producten, de algemene voorwaarden van toepassing op dat moment steeds bij te houden.

 

A) De Prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro, BTW inclusief.
 2. De verzendkosten worden steeds uitdrukkelijk en apart vermeld. Deze prijzen zijn ook BTW inclusief.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  2. of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

B) Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

C) Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft gebroken en/of geschonden.

 

D) Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Dieter Declerck maakt gebruik van een externe leveringsdienst. Bij elke verzending ontvangt de consument een mail met unieke Track&Trace code waarbij het pakje kan gevolgd worden. Dieter  Declerck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging en/of vermissing van producten berust tijdens de verzending. 
 7. Wanneer de levering niet kon gebeuren door afwezigheid van de consument, dan zal de leveringsdienst de bestelling afleveren aan het dichtstbijzijnde drop-off punt van de consument. Deze bestelling blijft beschikbaar op dit punt voor 14 dagen. Indien de bestelling niet wordt opgehaald, dan wordt deze teruggestuurd naar Dieter Declerck . Mits betaling van de verzendkosten die een verzending met zich meebrengt, zal Declerck Dieter de bestelling terug versturen naar de consument. Mits voorafgaande melding, zullen niet-opgehaalde zendingen niet worden teruggestort naar de consument.

 

E)  Betaling

 1. De consument kan betalen via de beveiligde overschrijvingsmodule van Bancontact & Ideal.
 2. Voor alle betalingen via Bancontact werken wij samen met Mollie.com. Kapsuul.be heeft ook geen toegang tot confidentiële gegevens van onze partners.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.